Naučná stezka Údolí Kohoutovického potoka Brno

Začátek stezky - horní: zastávka autobusu MHD č. 52 "Šárka" - GPS 49°11'29"N, 16°32'45"E
Začátek stezky - dolní: zastávka MHD "Antonína Procházky" - trolejbus 37, autobusy č. 52 a 68 - GPS 49°11'39"N, 16°33'33"E

Údolí Kohoutovického potoka je přírodní památka (vyhlášená 1. listopadu 1987), nacházející se poblíž silnice mezi brněnskými čtvrtěmi Pisárky a Kohoutovice. Území na ploše 3,28 ha zabírá 15 až 40 metrů široký pruh podél Kohoutovického potoka o délce 1,2 km. Předmětem ochrany je přirozené koryto meandrujícího potoka a původní lesní porosty s převahou buku na bázích svahů, hostící některé vzácné druhy rostlin horských a podhorských poloh. Tři naučné panely vytvořilo v roce 2000 sdružení Brontosaurus - Orchis.

Do skalního podloží tvořeného biotitickým granodioritem vyhloubil Kohoutovický potok postupným odnášením částeček půdy úzké zaříznuté údolí, na jehož dně se hromadí chladný vzduch a způsobuje, že v něm panuje mikroklima s nižší teplotou než ve svazích nad ním (teplotní inverze). Koryto potoka je kamenité až balvanité, s častými meandry, kaskádami a tůňkami. V suchém letním obdobi koryto téměř vysychá a voda se drží v malých tůňkách, v období přívalových dešťů průtok rychle stoupá a voda odnáší naplaveniny včetně velkých kamenů
Údolí obývají lesní společenstva dubobukového vegetačního stupně s převahou buku lesního (Fagus sylvatica), dubu zimního (Quercus petraea) a habru obecného (Carpinus betulus), mezi nimiž se vtroušeně vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa malolistá (Tilia cordata) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). V keřovém patře převažuje líska obecná (Corylus avellana), místy se vyskytuje také ohrožený klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). V podrostu je zajímavý výskyt horské byliny věsenky nachové (Prenanthes purpurea), který indikuje klimatickou inverzi. Z chráněných druhů je nejvýznamnější výskyt chráněné silně ohrožené orchideje okrotice červené, která zde má jedinou lokalitu na území města. Z chráněných druhů se dále vyskytuje okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon) a medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Typickými ptačími druhy území jsou např. brhlík lesní (Sitta europaea) nebo konipas bílý (Motacilla alba), jehož lze často zastihnout v korytě potoka.

Info+foto na webu Rezekvítek

Info+foto na webu Botany.cz

Údolí Kohoutovického potoka+fotografie na wikipedii

Info+foto v Průvodci Brnem

Info+foto na Turistika.cz

web Naučné stezky v Česku